Stanovy spolku

SOKOLÍK BRNO, z. s.

Článek 1

Název a sídlo

Název spolku je: "SOKOLÍK BRNO, z. s." (dále jen spolek).

Sídlo spolku je: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

Článek 2

Účel spolku

2.1 Účel spolku je dobrovolným, nepolitickým, zájmovým sdružením občanů, provozujících sportovní, organizační, propagační, osvětovou a hospodářskou činnost, kteří přijali společný název a společnou symboliku a dohodli se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném prosazování svých zájmů.

Hlavním účelem spolku je:

provozovat tělovýchovná a sportovních zařízení a organizovat sportovní činnost,

poskytovat tělovýchovné a sportovní služby, vyučovat dovedností, včetně půjčování sportovního náčiní, vedení sportovní školy,

organizovat sportovní činnost pro děti, mládež i dospělé včetně zapojení do soutěží, vytvářet pro tuto sportovní činnost materiální a tréninkové podmínky,

zapojit děti, mládež a dospělé do sportovní činnosti a věnovat patřičnou péči při výchově a vytváření podmínek pro dosažení kvalitní sportovní výkonnosti,

vést všechny členy k dodržování základních etických a mravních pravidel, zabezpečovat širokou informovanost v oblasti sportovní činnosti,

hájit zájmy spolku uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, ostatními spolky, sdruženími či společnostmi (např. ČSTV apod.) i jednotlivci,

vytvářet ekonomickou základnu pro splnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností,

organizovat kulturní a společenské aktivity a účastnit se kulturních a společenských aktivit za účelem osvěty a propagace sportu.

Článek 3

Členství

3.1 Členy spolku jsou všichni účastníci ustavující schůze a nově přijatí členové.

3.2 Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku vyjádřený v písemné přihlášce, podpora jeho cílů a dodržování převzatých závazků vůči spolku. Členem spolku se může stát jak fyzická, tak právnická osoba.

3.3 O přijetí uchazeče za člena rozhoduje Předseda spolku na základě písemné přihlášky.

3.4 Předseda může určit novému členu zkušební dobu, nejdéle však 6 měsíců, ve které může členovi spolku zrušit členství bez udání důvodů.

3.5 Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena spolku.

3.6 Členství ve spolku zaniká písemnou dohodou, doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla spolku, doručením oznámení na adresu člena o vyloučení člena členskou schůzí, úmrtím člena či zánikem spolku.

3.7 Člen může být vyloučen na základě členské schůze, jestliže porušuje členské povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami, cíli spolu či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku.

3.8 Spolek vede seznam členů, zápisy a výmazy v tomto seznamu týkající se členství ve spolku provádí předseda. Do seznamu se zapisují identifikační údaje člena (tj. jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, email a telefon), jakož i údaje o počátku a konci členství. Všem členům spolku je přístupný pouze jmenný seznam. Obsah seznamu je jinak důvěrný a může být uveřejněn pouze se souhlasem všech v něm zapsaných.

3.9 Každý, i bývalý člen, obdrží na svou žádost od spolku potvrzení s výpisem ze seznamu členů s údaji o své osobě, popřípadě potvrzení, že údaje jsou vymazány. Za zemřelé mohou žádat manžel, děti a rodiče, pokud prokáží zájem hodný právní ochrany.

Článek 4

Práva a povinností členů spolku

4.1 Právem člena je:

podílet se na činnosti spolku,

účastnit se podle svých zájmů, možností a schopností sportovního a společenského života spolku, a to za podmínek dodržování těchto stanov,

obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi,

volit a být volen do orgánu spolku, pokud je způsobilý k právním úkonům,

kdykoli ze spolku vystoupit.

4.2 Povinnosti člena jsou:

dodržovat stanovy spolku,

dodržovat vnitřní směrnice a usnesení (rozhodnutí) orgánů spolku,

jednat v zájmu spolu a jeho členů,

svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen,

šetřit, chránit, rozmnožovat a udržovat majetek, který slouží k zabezpečení činnosti spolku,

usilovat o zachování dobrého jména spolku a jednat vždy v mezích etických a mravních pravidel,

řádně a včas platit členské příspěvky, popř. jiné poplatky související se členstvím,

respektovat rozhodnutí orgánů spolku.

Článek 5

Orgány spolku

Orgány spolku jsou Členská schůze, jako nejvyšší orgán a Předseda, jako statutární orgán.

5.1 Členská schůze

skládá se ze zletilých členů spolku,

volí a odvolává ze svého středu Předsedu,

je svolávána Předsedou nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců, a to doručením pozvánky na elektronickou adresu každého člena spolku,

koordinuje činnost spolku,

vydává a schvaluje vnitřní předpisy,

mění stanovy,

rozhoduje o vyloučení člena ze spolku,

projednává a rozhoduje podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,

schvaluje roční plán výdajů,

schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok,

rozhoduje o rozdělení a fúzi spolku,

rozhoduje ve všech dalších věcech, pokud ji o rozhodnutí požádá Předseda,

je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech zletilých členů a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných zletilých členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy,

není-li schopná usnášení, svolá ji Předseda do 7 dnů od takového zasedání opět. Termín náhradního zasedání členské schůze bude stanoven minimálně 14 dnů a maximálně 6 týdnů po termínů řádného zasedání. Toto náhradní zasedání Členské schůze je vždy usnášeníschopné.

jednání Členské schůze jsou neveřejná; z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který je podepsán všemi přítomnými členy. Pokud některý ze zúčastněných členů nesouhlasí se zněním zápisu, napíše tyto své výtky před svůj podpis.

5.2 Předseda

je statutárním orgánem spolku,

jedná jménem spolku, zastupuje jej navenek a rozhoduje v záležitostech fungování spolku. Pro platnost rozhodnutí o zcizení či zatížení nemovitostí spolku se vyžaduje souhlas členské schůze,

je povinen archivovat písemnosti vzešlé z činnosti spolku a do 7 dnů po zániku funkce Předsedy je předat místopředsedovi a, pokud to není možné, tak jinému členu spolku, o čemž se vyhotoví písemný zápis,

předsednictví začíná dnem zvolení členskou schůzí do funkce,

funkční období je 5 let,

činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody za spolek,

pověřuje plnou mocí osobu k jednání jménem spolku,

je oprávněn rozhodovat o odměnách trenérů a členů realizačního týmu,

předsedovi přísluší navrhovat vnitřní předpisy spolku, vést seznam členů spolku, spravovat majetek spolku,

svolává a vede členskou schůzi nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců, podává členské schůzi zprávu o výsledcích hospodaření,

předsednictví Předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím předsedy, zánikem spolku, vypršením funkčního období,

předseda umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí, jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolku.

Článek 6

Majetek spolku a hospodaření

6.1 Majetek spolku tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:

příspěvky členů a kolektivních členů - výši a splatnost stanovuje Předseda,

příjmy z tělovýchovných, sportovních, kulturních a společenských činností,

příspěvky a dotace od sportovních a jiných svazů, státní příspěvky aj.,

dary

příjmy z pronájmu reklamních ploch,

příjmy z vlastní hospodářské a obchodní činnosti,

jiné příjmy.

Vlastní hospodářská činnost se řídí zásadami schválenými valnou hromadou.

Článek 7

Zánik spolku

7.1 Spolek zaniká:

rozhodnutí členské schůze,

dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě členské schůze,

pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.

7.2 Po případném dobrovolném zániku spolku rozhodne o majetku spolku členská schůze.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

8.1 Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.

8.2 Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty usnesením členské schůze.

8.3 Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné předpisy.

8.4 Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení ustavující schůzí.