Kdo se stará o kroužky:

Sokolík Brno, z.s., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 07435703, (dále jen Sokolík nebo spolek) je sportovním spolkem (klubem), zajišťuje prostory, trenéry, nábor dětí a celkově organizuje a pořádá jednotlivé sportovní i nesportovní kroužky.

 

Jak se přihlásit:

Protože nám jde o budování sportovní komunity, která vytvoří dobré prostředí pro sportování a rozvoj dítěte, je podmínkou účasti dítěte v programu členství dítěte v našem spolku a z toho vyplývající zaplacení členského příspěvku, jehož výše je uvedena na přihlášce. Rodič (zákonný zástupce) může přihlásit dítě na webových stránkách Sokolíku, kde stačí on-line vyplnit přihlášku na internetovém formuláři. Jejím odkliknutím rodič (zákonný zástupce) potvrzuje závaznost přihlášky a souhlas s těmito podmínkami a stanovami spolku. Sokolík Brno následně vyrozumí rodiče emailem, jestli v termínu a místě, který pro účast dítěte zvolili, je pro dítě volné místo. Tímto potvrzením Sokolík Brno akceptuje přihlášku za předpokladu, že bude včas uhrazen členský příspěvek. Přihláška dítěte do programu je současně přihláškou dítěte za řádného člena spolku.

 

Na jak dlouho:

Kroužky se konají jednou v týdnu po dobu 60minut v ZŠ a 45minut v MŠ, není li ujednáno jinak (vyjma dnů, na které připadají školní prázdniny, svátky nebo dny pracovního klidu). Dítě může rodič (zákonný zástupce) kdykoliv písemně odhlásit. Již zaplacený členský příspěvek se nevrací.

 

Kolik to stojí:

Konkrétní náklad na kroužek = členský příspěvek, je uvedený na elektronické přihlášce v registračním formuláři na www.sokolik-brno.cz a pokrývá náklady, které v jednotlivém místě a termínu vznikají Sokolík Brno v souvislosti s pořádáním kroužků

 

Kdo za co odpovídá:

Sokolík Brno odpovídá za organizaci programu a jednotlivých cvičení a za odborné vedení dětí trenéry. Po dobu cvičení, tj. od převzetí dítěte do předání dítěte, odpovídá Sokolík Brno za dohled trenéra nad dítětem. Přítomnost rodičů (či jiných osob doprovázejících dítě) při cvičení dětí po tuto dobu se nedoporučuje v zájmu maximálního soustředění dětí na cvičení, je však výjimečně možná vždy po předchozí dohodě mezi trenérem a rodičem.

Rodič (zákonný zástupce, popřípadě jiná rodičem či zákonným zástupcem k tomu pověřená osoba) je povinen předat dítě bezprostředně před začátkem cvičení trenérovi a včas bezprostředně po skončení cvičení dítě vyzvednout. Rodič (zákonný zástupce, popřípadě jiná rodičem či zákonným zástupcem k tomu pověřená osoba) je povinen být po dobu cvičení v dosahu na mobilním telefonu, který vyplnil v on-line přihlášce, a to pro případ, že by nastala situace, kdy bude třeba vyzvednout dítě před skončením cvičení apod.

Rodiče (zákonní zástupci) odpovídají a přihláškou stvrzují, že dítě splňuje potřebné předpoklady pro účast v kroužcích. Je však povinností trenérů Sokolíku Brno upozornit rodiče v průběhu programu, jestliže se stane zjevné, že dítě nesplňuje nebo přestává splňovat potřebné předpoklady. Rodiče (zákonní zástupci) nesmí dopustit, aby se konkrétního termínu cvičení účastnilo nemocné nebo zraněné dítě nebo dítě infekční, popřípadě dítě ve stavu (např. psychickém), v němž během cvičení může ohrozit sebe nebo ostatní; v takovém případě rodič (zákonný zástupce) dítě omluví. Sokolík Brno si vyhrazuje právo nepřijmout dítě, které nesplňuje shora uvedené předpoklady, do programu nebo odmítnout jeho účast na konkrétním termínu cvičení, a to i v průběhu cvičení. Děkujeme za ohleduplnost, která chrání všechny děti účastnící se kroužků.

 

Jaké údaje k tomu potřebujeme znát:

Vedle mobilního telefonu rodiče (zákonného zástupce, popřípadě osoby pověřené doprovodit dítě na cvičení viz výše) potřebujeme znát pouze údaje, které jsou vedené v registračním formuláři na internetových stránkách www.sokolik-brno.cz.

Správcem osobních údajů je Sokolík Brno, z.s., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO:07435703, email: info@sokolik-brno.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení seznamu členů tohoto spolku a za účelem nezbytné komunikace s účastníkem kroužků Sokolík Brno a jeho zákonnými zástupci a pro dokumentaci činnosti spolku včetně pořizování fotografií nebo zvukových či obrazových záznamů (videí) z kroužků, a to po dobu členství a účasti na kroužcích Sokolík Brno. Subjekt údajů má právo kdykoliv požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz v případě ukončení členství, popřípadě na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vedení seznamu členů spolku upravuje občanský zákoník a v souladu s ním stanovy spolku.

 

Fotografování a pořizování záznamů ze cvičení:

Případné fotografování nebo pořizování zvukových či obrazových záznamů (videí) ze cvičení je povoleno. Pokud si rodiče (zákonní zástupci) dětí nepřejí, aby takové záznamy byly publikovány, informují organizátora Sokolík Brno.