GDPR

Správcem osobních údajů je Sokolík Brno, z.s., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 07435703, email: info@sokolik-brno.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení seznamu členů tohoto spolku a za účelem nezbytné komunikace s účastníkem kroužků Sokolík Brno a jeho zákonnými zástupci a pro dokumentaci činnosti spolku včetně pořizování fotografií nebo zvukových či obrazových záznamů (videí) ze sportovního programu, a to po dobu členství a účasti na kroužků Sokolík Brno. Subjekt údajů má právo kdykoliv požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz v případě ukončení členství, popřípadě na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vedení seznamu členů spolku upravuje občanský zákoník a v souladu s ním stanovy spolku.